مصاحبه

اصول و استراتژی

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ، اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﺎرا در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ... ادامه مطلب