مرکز تجاری ایران در ترکیه

مرکز تجاری ایران در ترکیه

اهمیت ایجاد مرکز تجاری ایران در ترکیه

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺮمﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎى اﻫﺪاف و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﺑﺎزار ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲورزﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﻏﻮب و ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻬﺮت ﺑﺮاى ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺣﻀﻮر در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد رﻗﺒﺎ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و اﺻﻞ ٤٤ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان در داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻗﺘﺼﺎدى، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ و … دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزﻳﮕﺮان اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺷﻮراى ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

درباره ما

 گروه توسعه صنایع و معادن شهر با استفاده از پتانسیل­های شرکت سیتی اینترنشنال گروپ در کشور ترکیه و غنیمت شمردن فرصت­های پیش رو در خصوص سیاست­های دولت به منظور حمایت از تولید داخل و صادرات محصولات داخلی، گام بلندی در جهت ایجاد و راه­اندازی مرکز تجاری در کشور ترکیه برداشته است.

با توجه به اینکه تجار ایرانی جهت مبادلات مالی در کشور ترکیه دچار مشکلات عدیده­ای می­باشند و جلب اعتماد خریداران ترک تبار هم بسیار دشوار شده است، لذا این گروه با توجه به موقعیت شرکت سیتی اینترنشنال گروپ برای از بین بردن این گونه مشکلات، نسبت به تأسیس مرکز تجاری در شهر استانبول ترکیه اقدام نمود.

با توجه به این نکته که اغلب اقتصاددانان، ترکیه را در بین 16 کشور صنعتی جهان طبقه بندی می­کنند و روابط مطلوب سیاسی نیز فیمابین دو کشور وجود دارد، می­توان از این فرصت (همسایگی با کشور ترکیه) به عنوان هاب لجستیکی به منظور ارسال کالاهای صادراتی ایران از طریق ترکیه به اروپا استفاده مناسبی نمود.

در این میان، بسترسازی و همکاری برای ایجاد مزیت و شناسایی ظرفیت­های مناسب در بخش تولید، صادرات کالا و خدمات صادرات محور، نقشی اساسی و مهمی را در افزایش تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور ایفا خواهد کرد.

گروه توسعه صنایع و معادن شهر به منظور ایجاد و راه­اندازی مرکز تجاری ایران در استانبول در جهت افزایش توان رقابت در بازارهای صادراتی ترکیه و اروپا از طریق بازاریابی مؤثر محصولات ایرانی و جذب سرمایه­گذاران خارجی، توانمندسازی شبکه­های کسب و کار و حمایت از ظرفیت­های تولیدکنندگان داخلی با استفاده از ظرفیت­های بین­المللی و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت شرکت سیتی اینترنشنال گروپ ترکیه در شهر استانبول با هدف بازاریابی و فروش محصولات و فرآورده­های شرکت­های تولیدی ایرانی در آن کشور که در نهایت زمینه­ساز توسعه همکاری­های اقتصادی و تجاری فیمابین دو کشور می­گردد، تفاهم­نامه­ای را با سازمان توسعه تجارت ایران منعقد نموده است.

با توجه به نقش تسهیل کننده و حمایتی سازمان توسعه تجارت ایران، این نهاد می­تواند به پیشرفت و تسریع هر چه بیشتر فرآیند توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای تجاری و خدمات صادراتي بین دو کشور ایران و ترکیه کمک نموده و حمایت­های خود را از تجار ایرانی افزایش دهد.

سازمان توسعه تجارت با عنایت به برقراری تعاملات سازنده با طرفین تجاری و ذينفعان خود، منابع انساني كارآمد و نیز به­كارگيري دانش و فناوري جديد، همواره سعي دارد با برنامه ريزي، سياست گذاري، حمايت و نظارت عاليه، بستر مناسبي جهت مديريت كلان صادرات و تقويت زيربناها و ظرفيت هاي لازم براي تسهيل و توسعه تجارت خارجی كشور فراهم نمايد.

امید است با حمایت­های سازمان توسعه تجارت و بهره­گیری از ظرفیت­های گروه توسعه در داخل کشور و با در اختیار داشتن پتانسیل­های شرکت سیتی اینترنشنال گروپ در استانبول ترکیه، بتوان گام­های بلندی در تسهیل فعالیت­های اقتصادی تجار ایرانی و توسعه و افزایش مراودات تجاری (صادرات و واردات) میان ایران و ترکیه برداشت.

اصول و استراتژی

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ، اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﺎرا در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﺪﻣﺎت از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﻣﺸﺎورهاى، در راﺳﺘﺎى ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و روﻳﻪﻫﺎى آن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و اﻧﻮاع ﻓﺮ  ﺻﺖﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﺼﻮص آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى، ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻓﺎزﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎرى و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف در ﻛﻨﺎر ارﺗﻘﺎء و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

١ . اﻟﻒ) اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎزارﺳﺎزى، اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى و ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺠـﺎرى ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر و ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺛﺎﻟﺚ؛

ب) ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫـﺪف ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻮان رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺮاﻧﻲ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ؛

٢. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ؛

٣ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎرا؛

٤. ﺟﺬب درآﻣﺪﻫﺎى ارزى از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف؛

٥. ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﺮان ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران و ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺎرج؛

٦ . ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﺠﺎر و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى و ﻏﻴﺮه و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن اﻳﻦ آﺳﻴﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ؛

٧.  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎى ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﮔﻤﺮﻛﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﺪف؛

٨ . دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، واﺳﻄﻪاى و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺻﺎدراﺗﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻗﺎﺑﺘﻲ؛

٩ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺮب و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎى ﻣـﻮازى ﻣﺆﺳﺴـﺎت و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎى ﻛﺸﻮر؛

١٠. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑـﺎ ﻫـﺪاﻳﺖ و ﻧﻈـﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه؛

١١. اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى و ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر؛

١٢. اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن و ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداران در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺠﺎرى و ﻧﻴﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺣﺮﻓـﻪاى ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻌﺮﻓـﻲ اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲﻫـﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮر و اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎسﻫﺎى ﻣـﺆﺛﺮ رو در رو ﺑﺮاى اﻋﻀﺎى ﻣﺮﻛﺰ؛

١٣. ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺠﺎرى ﺣﺎدث ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ى ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺣﻘﻮﻗﻲ و داورى؛

١٤. ﻛﻠﻴﻪ اﻗﻼم ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎى ﻣﻘﻴﻢ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎرى، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳـﺮان ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى ﻣﺸﺘﺮك ﻃﺮف اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺠﺎرى ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮى اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻧﮕﺎه ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ.


ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎى اﺻﻠﻲ اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎى ﻣﺒﺎدﻻﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻧﻘﺶ ﻳﻚ رﺳﺎﻧﻪ را ﻧﻴﺰ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻲﭘﺮدازد اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در واﻗﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪىﻫﺎ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﺗﻮﻟﻴﺪى و ﺗﺠﺎرى ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﮔﺮدد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد، اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰى ﺑﻪ، ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺠﺎرى و روﻧﻖ ﻣﺒﺎدﻻت، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﺴﺐ ﺷﻬﺮت و اﻋﺘﺒﺎر، اﺧﺬ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻛﻼن ﺑﺮاى آﻳﻨﺪه، ﺟﻤﻊآورى ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ، اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ذﻫﻨﻴﺖ ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﻮى در ﻣﻮرد ﺑﻨﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮل، اﻟﻘﺎى ﻳﻚ ﻃﺮز ﻓﻜﺮ ﻳﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﻲ، ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاداوﻟﻴﻪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻗﺒﺎ، ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪاران و ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ارزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ و … ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و اﺻﻞ ٤٤ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﺿﺮورت اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات دوﻟﺘﻲ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و در اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ اﺟﺮاﺋﻲ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد.

ﺿﺮورت اﻳﺠﺎد ﺑﺎزار ﺗﺠﺎرى در ﻛﺸﻮرﻫﺎى دﻳﮕﺮ

اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻧﻴﺰ دارا ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ از قبیل ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، زﺑﺎﻧﻲ و دﻳﻨﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازه زﻳﺎدى ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ، ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﺎزار ٥٠ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮى آﺳﻴﺎى ﻣﻴﺎﻧﻪ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎرﻫﺎى رﺳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل ١٣٧٣ ﺑﻴﺶ از ٩٠ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻬﻮرىﻫﺎى آﺳﻴﺎى ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻔﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و در آن ﺳﺎل رﻗﻤﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ١٥ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ارز ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻ و ﺑﻬﺎى ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮده­اﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد در اﻳﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ زد.

اﻳﻦاﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎى ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻲﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺗﺠﺎرى در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﻜﺎنﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎً در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮىﻫﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻧﻮﭘﺎ و ﺗﺎزه اﺳﺘﻘﻼل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ واردات از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎى ارزاﻧﺘﺮ رﻏﺒﺖ دارﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺎﻻﻫﺎى اﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﻤﺠﻮار را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻳﻚ ﺷﻴﻮه اﻗﺘﺼﺎدى اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاى ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﺮورى اﺳﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮى دارﻧﺪ و اﻣﻜﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد وارد ﺷﻮﻳﻢ. ﺑﺮاى اﺣﺪاث ﺑﺎزارﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺘﻌﺪدى ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎزار را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ. اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﺎزارﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻮد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺪف ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻳﻢ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﻢ. ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎزار و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﻢ. ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى آﻓﺮﻳﻘﺎ و دو ﻛﺸﻮر آﺳﻴﺎى ﻣﻴﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﺸﺪه­اﻧﺪ.

ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺑﺮﺍى ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭى ﺩﺍﺋﻤﻲ

ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ (Opportunities) :

١) ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٢) ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٣) ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎزاﻫﺎى ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٤) اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎى ﺷﺮﻛﺎى ﺗﺠﺎرى ﻛﺸﻮر و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٥) اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺎى ﺑﺨﺶ SME ﻛﺸﻮر و ﺗﺄﺛﻴﺮ رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٦) اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

٧) ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

٨) ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺠﺎﻣﻊ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى، ﻣﻨﻄﻘﻪ اى و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٩) ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠﺎرت از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى

١٠) اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

١١) ﺷﺮاﻳﻂ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

١٢) اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، دﻳﻨﻲ، ﻗﻮﻣﻲ، زﺑﺎﻧﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

١٣) وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

١٤) وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

١٥) ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮدن ﺑﺎزارﻫﺎى داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

١٦) ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎى ﺻﺎدراﺗﻲ در اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ

١٧) ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﻳﻂ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺠﺎر ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎرى ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات

ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ (Threats) :

١) اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد رﻗﺒﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﻲ

٢) اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٣) ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎى رﻗﺒﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﺮاى ﻛﺸﻮرﻫﺎى رﻗﻴﺐ

٤) رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮررﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﺪف و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٥) اﺳﺘﺮاﺗﮋى و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٦) اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻒ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﺗﺠﺎرى اﻳﺮاﻧﻲ

٧) ﻓﺸﺎرﻫﺎى ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﻗﺘﺼﺎدى ﺗﻌﺪادى از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان

٨) ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى درون اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﺮاى ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ

٩) ﺧﻄﺮ رو ﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﻴﻼى ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎى در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻫﺎى ﻣﺪرن

اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى اﻳﺮان

١) ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٢) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺒﺎدﻟﻪ

٣) ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎى ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٤) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اى ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  در ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﺪف

٥) ﺗﻮﺳﻌﻪ و روزآﻣﺪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎرى از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬ  ﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎزارﻫﺎى ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﻲ و اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎى اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻓﻮق

٦) ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻛﺮدن اﺗﺎق ﻫﺎى ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و اﻳﺠﺎد اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻫﺪف و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ (ﺗﻘﻮﻳﺖ، ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى و ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎى اﻳﺮان در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر.)

٧) ﺣﻞ ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻤﻜﺎرى ﻫﺎى ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﻴﻤﻪ اى و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﻣﺸﺘﺮك در راﺳﺘﺎى اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٨) اﻳﺠﺎد ﺧﻄﻮط اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺮاى ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن

٩) ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎرى ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در راﺳﺘﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ و اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  در آن ﻛﺸﻮرﻫﺎ

١٠) ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻨﻄﻘﻪ اى

١١) ﺗﻮﺟﻪ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ

١٢) ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزى ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﻣﻮر ﻧﻈﺮ ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲSWOT در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد:

ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ   Oﺗﻬﺪﻳﺪات   T
نقاط ضعف  Wنقاط قوت  S
SO ﺑﺮﺗﺮى ﻫﺎى رﻗﺎﺑﺘﻲST ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎ WOآﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮى WT

SO از ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان از اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﺮﺗﺮى­ﻫﺎى رﻗﺎﺑﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ST  از ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاى رﻓﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺧﺎرﺟﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺖ.

WT از ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺧﺎرﺟﻲ، آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮى ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

WO  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎى واﻗﻌﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى SO (ﺑﺮﺗﺮى ﻫﺎى رﻗﺎﺑﺘﻲ)

١- اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻮق اﻟﺠﻴﺸﻲ دﻳﻨﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺮان در ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎى ﻓﻜﺮى، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و …

٢- اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻮق اﻟﺠﻴﺸﻲ اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ راه ﻫﺎى آﺑﻲ)

٣- ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ در ﭘﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

٤- ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎى ﺻﺎدراﺗﻲ

اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى WO (ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪى ﻫﺎ)

١- ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٢- ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﺠﺎرى

اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ST (ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﺪد ﻣﻨﺎﺑﻊ)

١-ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎى ﻣﻨﻄﻘﻪ اى

٢-ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺴﺘﺮﻫﺎى ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ درﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد و راه­اندازی ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

٣-ﺗﻘﻮﻳﺖ، ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى و ﺑﺨﺶ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺳﻔﺎرتﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎى اﻳﺮان در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر

اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎىWT (آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮى)

١- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻳﺴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر

٢- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎرى ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺗﺠﺎرى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﻛﻼن اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى

ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ در اﺟﺮاى اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎ و ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺟﺮاى درﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺿﺮورى اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اراﺋﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﻛﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﻫﺎى ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺿﺮورى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ:

١- ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﺸﻮرﻫﺎى آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﻲ

٢- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاروى ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻜﺎرى در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدى

٣- ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎى ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى  در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر

٤- ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ

٥- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاى ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ

روش کار مرکز تجاری ایران در ترکیه

یکی از بخش های مهم اقتصاد هر کشور را بنگاه های مختلف اقتصادی آن کشور را تشکیل داده‌اند. این بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی، در صورت یافتن بازار مناسب قابلیت توسعه و درآمدزایی خواهند داشت. یافتن مشتری(خریدار/فروشنده) مناسب فرآیندی زمانبر است و نیاز به هزینه دارد. برگزاری جلسات متعدد مذاکره، آشنایی با محصول قابل ارائه به منظور بررسی استانداردها و کیفیت موردنیاز، عقد قرارداد، بررسی مسائل حقوقی مرتبط، استخدام بازاریاب حرفه ای آشنا به زبان کشور هدف، آشنایی با قوانین تجاری کشور هدف، و اعتماد دوجانبه در زمان عقد قرارداد را می توان از جمله چالش های موجود در تجارت به ویژه در تجارت بین المللی نام برد. عدم آشنایی با نیازهای تجاری منطقه/کشور هدف می تواند باعث صرف هزینه های گزاف شود که علیرغم این هزینه‌های گزاف، قراردادی منعقد نشود.  به عبارت دیگر به دلیل عدم آشنایی با بازار هدف، زمان و هزینه زیادی صرف ارائه محصولی گردد که هیچ کششی در آن بازار ندارد.

همچنین نمایشگاه ها نقش موثری در ایجاد ارتباط بین شرکت های مختلف دارند به گونه ای که سالانه بسیاری از شرکت ها با حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی به معرفی خود و محصولاتشان می پردازند.

علیرغم تاثیر مثبت نمایشگاه ها، موقتی بودن و زمان کوتاه آن مانع از شناخت تمامی شرکت های حاضر و محصولاتشان می گردد. از طرفی در زمان نمایشگاه، شرکت‌ها زمان کافی برای مذاکرات و عقد قراردادهای تجاری ندارند. در حال حاضر با شیوع و گسترش ویروس کرونا و لغو شدن تعداد زیادی از رویدادها و نمایشگاه­ها، بخشی از اقتصاد تحت تاثیر این مساله قرار گرفته است. دلیل این امر نقش رویدادها، نمایشگاه‌ها و سفرهای متعدد در عقد قراردادها است. از طرفی بحث بهداشت جهانی، قوانین کشورها در اجازه ورود یا خروج از کشورشان، توجه عمومی به سلامت، و تاثیرات روانی این ویروس باعث کاهش و افت در مسائل مربوط به تجارت شده است. از آنجاییکه پیش بینی می شود این موضوع همچنان گریبانگیر جامعه جهانی است، ایجاد راهکارهایی برای ادامه کار ضروری است. برای مثال یکی از نگرانی­هایی که باعث کنسل شدن تعداد زیادی از رویدادها و نمایشگاه ها شده است، تجمع افراد است که رعایت پروتکل های بهداشتی را دشوار و بعضاً ناممکن می کند. این امر به دلیل محدودیت زمانی نمایشگاه ها، شدت بیشتری می یابد. موارد مذکور فقط بخشی از چالش ها و مشکلات کنونی جامعه جهانی تجارت است که مرکز تجاری ایران در ترکیه پس از بررسی و آسیب شناسی به برطرف کردن آن ها پرداخته است.

از آنجایی که برقراری ارتباطات موثر به منظور توسعه تجارت و اقتصاد باز، برای شرکت های تجاری بسیار حائز اهمیت می باشد، راه حل اصلی این مرکز ایجاد ارتباط های کارآمد با برپایی نمایشگاه دائمی و ارائه خدمات با کیفیت و راندمان قابل توجه، است. نمایشگاه دائمی نه تنها بسیاری از معضلات نمایشگاه های موقتی را ندارد، بلکه به تاجرین زمان کافی برای انجام بهترین و پر سودترین معاملات را می دهد. به ویژه تجار در این مرکز بهترین مشاوران بازاریاب و حقوقی را نیز به راحتی در اختیار خواهند داشت، بازار هدف و قوانین را به خوبی خواهند شناخت، اعتماد دو جانبه به دلیل حضور ارگان های معتبری همچون اتاق بازرگانی و نیز متخصصان حقوقی برقرار خواهد شد، با مشاهده واحدها و زیرمجموعه های مرکز تجاری ایران در ترکیه، میتوان مشاهده نمود که این مرکز تمامی نیازهای حوزه تجارت را برای شما مرتفع می سازد.

پیام مدیرعامل

سخن رئیس مرکز تجاری ایران در ترکیه

هم اکنون که میهن عزیزمان، از هر زمان دیگری، نیاز به رونق بازار و حفظ جریان در شریان اقتصادی دارد تا فشار تحریم ها را تاب آورد، با استعانت از پروردگار، مسئولیت ریاست مرکز تجاری ایران در ترکیه را قبول کرده و سعی در بروزرسانی همه ابعاد معوق در این کانون اقتصادی داشته و البته حفظ و تقویت نقاط مثبت و سیاستهای کلان گذشته را وظیفه می‌دانم.

ضمن سپاس از کلیه پیشکسوتان، که در تحویل این مسئولیت مهم، به اینجانب، اعتماد کرده‌اند، سعی خود را بر آن خواهم داشت تا با حفظ و احیای ذات این وظیفه، قدردانی خود را به کلیه فعالان اقتصادی در سراسر میهن عزیزم، ابراز دارم.

بی‌تردید، حضور پرشور و تعدد اعضای مرکز تجاری ایران در ترکیه، زمینه‌ساز تحولات خوب و محرک پیشرو اهداف آن خواهد بود و لذا بدینوسیله از کلیه بازرگانان و تولیدکنندگان خرد و کلان، همکاران و هم‌اندیشان و فعالان اقتصادی دعوت بعمل آورده تا با عضویت خود، ما را در این ورطه مهم اقتصادی، یاری رسانیده و فرصت استفاده از تجربیات و دانش خود را فراهم آورند. چرا که نقش بی‌همتای آنان، در این بحران ناخواسته، مرحم آلام اقتصاد امروز خواهد بود.

خط مشی مرکز تجاری ایران در ترکیه را با حمایت از کسب و کارهای خرد و کلان، تولیدی و صنایع مختلف، بهر نحو ممکن، بنا نهاده‌ایم و تعمیق کلیه مفاهیم که این فرآیند را تسهیل بخشند، جزو لاینفک اهداف خود می‌دانیم.

قطعا موارد و مسائل مختلفی در طول این مسیر، جای بررسی و پیگیری و تحلیل و حمایت خواهند داشت که به فراخور هر کدام، برنامه مشخصی تدوین شده که متعاقبا به استحضار اعضاء و متقاضیان محترم مرکز تجاری خواهد رسید.

باشد که گوشه‌ای از وظیفه ملی و میهنی خود را بدینسان ادا کرده باشیم.

و من الله التوفیق

ایمان مهدیزاده

رئیس مرکز تجاری ایران در ترکیه