ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی

مرکز تجاری ایران در ترکیه، جهت انجام پروژه ­های مهندسی در تمامی بخش­ها، امکانات قابل ملاحظه­ ای در خصوص ارائه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در اختیار دارد و بر مبنای ضوابط داخلی ترکیه (بخشنامه ها و ضوابط سازمان­های مربوطه، مقررات ملی و …) اقدامات مناسبی را جهت استقرار نگاه مهندسی و کارشناسی در پروژه­ ها به عمل می ­آورد. این خدمات در 4 مرحله به شرح ذیل صورت می­ پذیرند :

الف) مطالعات

 • بررسی و شناسایی های کلی کالبدی و ضوابط و مقررات
 • بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت
 • بررسی سیستم تاسیساتی و تجهیزات مورد نیاز
 • برنامه ریزی کالبدی
 • تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش

ب) طراحی

 • طراحی مفهومی
 • طراحی پایه
 • طراحی تفصیلی
 • طراحی اجرایی

ج) کنترل مهندسی

 • کنترل مطالعات مشاوران (همچون مطالعات طرح جامع،…)
 • کنترل طراحی مشاوران طرح و ساخت
 • دیگر خدمات کنترل مهندسی

د) نظارت

 • خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
 • خدمات مهندسی
 • خدمات ارجاع کار
 • خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت
 • خدمات کنترل کیفیت
 • خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
 • خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل های بهره برداری و تحویل قطعی