وبلاگ

دفتر کار مجازی

به منظور توسعه فعالیت­های تجاری شرکت­ها، مرکز تجاری ایران قادر است از طریق راه ­اندازی یک دفتر مجازی در کشور ... ادامه مطلب

درباره ما

 گروه توسعه صنایع و معادن شهر با استفاده از پتانسیل­های شرکت سیتی اینترنشنال گروپ در کشور ترکیه و غنیمت شمردن ... ادامه مطلب

اصول و استراتژی

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎرى ، اﻳﺠﺎد ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﺎرا در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺠﺎرى ﺑﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ... ادامه مطلب